Pomoc prawna

Porady prawne dla członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP udzielane są przez Radcę Prawnego Pana mec. Janusza Berga.

Informacja prawna - regulamin

Regulamin udzielania informacji prawnej na rzecz Członków Opolskie Okręgowej Izby Architektów RP

 • Regulamin niniejszy określa zasady udzielania informacji prawnej na rzecz członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, zwanej dalej Izbą.
 • Wniosek o udzielenie informacji prawnej, obejmujący:
 • wskazanie danych kontaktowych zainteresowanego (imię i nazwisko wnioskodawcy, numer uprawnień, pocztowy lub mailowy adres korespondencyjny),
 • zwięzły opis problematyki lub zagadnienia, które wymaga udzielenia informacji prawnej,
 • oświadczenie w sprawie znajomości i akceptacji treści Regulaminu udzielania na rzecz członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,- według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu - należy złożyć do Biura Izby w zamkniętej kopercie, opatrzonej dopiskiem „INFORMACJA PRAWNA”
 • Wnioskodawca nie ponosi kosztów udzielenia mu informacji prawnej.
 • Wniosek o udzielenie informacji prawnej kierowany jest do prawnika po uprzedniej weryfikacji, czy spełnia on wymogi niniejszego Regulaminu.
 • Wnioskodawca może zostać poproszony o doprecyzowanie treści wniosku w przypadku, gdy jego treść nie pozwala na udzielenie wyczerpującej informacji prawnej. 
 • Informacji prawnej nie udziela się, jeżeli:
 • z treści wniosku wynika, iż dotyczy on okoliczności indywidualnej sprawy dotyczącej wnioskodawcy lub toczącej się z jego udziałem,
 • wniosek dotyczy udzielenia zainteresowanemu pomocy prawnej w konkretnej indywidualnej sprawie, w szczególności przygotowania pisma w trakcie trwającego postępowania sądowego lub administracyjnego, lub pism bezpośrednio je poprzedzających. 
 • Udzielona informacja prawna obejmuje zwięzłą analizę poruszonej problematyki lub zagadnienia wraz z przytoczeniem przepisów prawa oraz dostępnej wykładni urzędowej i orzecznictwa sądowego.
 • Treść udzielonej informacji prawnej przekazywana jest wnioskodawcy za pośrednictwem Biura Izby.
 • Udzielona informacja prawna nie stanowi obowiązującego źródła bądź wykładni prawa, a jej treść odzwierciedla jedynie wyraz wiedzy i poglądów jej autora.
 • Izba oraz autor informacji prawnej nie ponoszą odpowiedzialności za sposób i skutki wykorzystania przez wnioskodawcę udzielonej mu informacji prawnej, w szczególności wykorzystanie przez adresata treści udzielonej mu informacji prawnej nie może stanowić podstawy zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec Izby lub autora tej informacji.
 • W przypadku, gdy problematyka lub zagadnienie poruszone we wniosku o udzielenie informacji prawnej ma istotne i żywotne znaczenie bądź charakter dla większej liczby członków Izby, treść udzielonej informacji prawnej - po uprzednim uzyskaniu zgody zainteresowanego wnioskodawcy - może zostać podana do wiadomości ogółu członków Izby.

 

Pobierz

Informacja prawna - komunikat przewodni

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Realizując potrzebę doskonalenia zawodowego członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,  Rada Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zdecydowała o uruchomieniu pilotażowego programu udzielania informacji prawnej na rzecz członków zrzeszonych w naszej Izbie.
Program, o którym mowa, adresowany jest do wszystkich członków naszej Izby, przy czym jego założeniem jest upowszechnienie ogólnej informacji prawnej, pomocnej w wykonywaniu zawodu architekta niezależnie od formy jego wykonywania, nie zaś udzielanie indywidualnych porad prawnych w konkretnych stanach faktycznych spraw toczących się z udziałem członków Izby.
Aplikacje w sprawie udzielenia informacji prawnej należy kierować do Biura Izby w zamkniętych kopertach z dopiskiem „INFORMACJA PRAWNA” ze wskazaniem danych kontaktowych adresata (imię i nazwisko, pocztowy lub mailowy adres korespondencyjny), opisem problematyki lub zagadnienia, które wymaga udzielenia informacji oraz oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu udzielania informacji prawnej na rzecz członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Pragniemy wyrazić nadzieję, iż uruchamiany program pilotażowy spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Liczymy również na Państwa udział w kształtowaniu właściwej docelowej formuły funkcjonowania programu, stąd będziemy wdzięczni za wszelkie opinie i uwagi zgłaszane w tej sprawie.
W załączeniu przedstawiamy Regulamin udzielania informacji prawnej na rzecz członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

 

Pobierz

 • ZASADY KORZYSTANIA pobierz
 • WNIOSEK - ZGODNA NA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PRAWNEJ... pobierz