niedziela, 25 wrześniaKontakt: +48 77 453 22 98 | opolska@izbaarchitektow.pl

POMOC PRAWNA

REGULAMIN

UDZIELANIA INFORMACJI PRAWNEJ

NA RZECZ CZŁONKÓW

OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

1. Regulamin niniejszy określa zasady udzielania informacji prawnej na rzecz członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, zwanej dalej Izbą.

2. Wniosek o udzielenie informacji prawnej, obejmujący:

  • wskazanie danych kontaktowych zainteresowanego (imię i nazwisko wnioskodawcy, numer uprawnień, pocztowy lub mailowy adres korespondencyjny),
  • zwięzły opis problematyki lub zagadnienia, które wymaga udzielenia informacji prawnej,
  • oświadczenie w sprawie znajomości i akceptacji treści Regulaminu udzielania na rzecz członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,

– według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu – należy złożyć do Biura Izby w zamkniętej kopercie, opatrzonej dopiskiem „INFORMACJA PRAWNA”.

3. Wnioskodawca nie ponosi kosztów udzielenia mu informacji prawnej.

4. Wniosek o udzielenie informacji prawnej kierowany jest do prawnika po uprzedniej weryfikacji, czy spełnia on wymogi niniejszego Regulaminu.

5. Wnioskodawca może zostać poproszony o doprecyzowanie treści wniosku w przypadku, gdy jego treść nie pozwala na udzielenie wyczerpującej informacji prawnej. 

6. Informacji prawnej nie udziela się, jeżeli:

a) z treści wniosku wynika, iż dotyczy on okoliczności indywidualnej sprawy dotyczącej wnioskodawcy lub toczącej się z jego udziałem,

b) wniosek dotyczy udzielenia zainteresowanemu pomocy prawnej w konkretnej indywidualnej sprawie, w szczególności przygotowania pisma w trakcie trwającego postępowania sądowego lub administracyjnego, lub pism bezpośrednio je poprzedzających. 

7. Udzielona informacja prawna obejmuje zwięzłą analizę poruszonej problematyki lub zagadnienia wraz z przytoczeniem przepisów prawa oraz dostępnej wykładni urzędowej i orzecznictwa sądowego.

8. Treść udzielonej informacji prawnej przekazywana jest wnioskodawcy za pośrednictwem Biura Izby.

9. Udzielona informacja prawna nie stanowi obowiązującego źródła bądź wykładni prawa, a jej treść odzwierciedla jedynie wyraz wiedzy i poglądów jej autora.

10. Izba oraz autor informacji prawnej nie ponoszą odpowiedzialności za sposób i skutki wykorzystania przez wnioskodawcę udzielonej mu informacji prawnej, w szczególności wykorzystanie przez adresata treści udzielonej mu informacji prawnej nie może stanowić podstawy zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec Izby lub autora tej informacji.

11. W przypadku, gdy problematyka lub zagadnienie poruszone we wniosku o udzielenie informacji prawnej ma istotne i żywotne znaczenie bądź charakter dla większej liczby członków Izby, treść udzielonej informacji prawnej – po uprzednim uzyskaniu zgody zainteresowanego wnioskodawcy – może zostać podana do wiadomości ogółu członków Izby.

Załącznik do regulaminu Pobierz