• SDA_NYSA_01
  SDA_NYSA_01
 • SDA_NYSA_02
  SDA_NYSA_02
 • SDA_NYSA_03
  SDA_NYSA_03
 • SDA_NYSA_04
  SDA_NYSA_04
 • SDA_NYSA_05
  SDA_NYSA_05
 • SDA_NYSA_06
  SDA_NYSA_06
 • SDA_NYSA_07
  SDA_NYSA_07
 • SDA_NYSA_08
  SDA_NYSA_08
 • SDA_NYSA_09
  SDA_NYSA_09
 • SDA_NYSA_10
  SDA_NYSA_10
 • SDA_NYSA_11
  SDA_NYSA_11
 • SDA_NYSA_12
  SDA_NYSA_12
 • SDA_NYSA_13
  SDA_NYSA_13
 • SDA_NYSA_14
  SDA_NYSA_14

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO OPOIA

Opole, dnia 11 lutego 2015 r.

L. dz.  054 / OPORIA / 2015

ZAWIADOMIENIE

OPOLSKA OKRĘGOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

zawiadamia, że w dniu 21 marca 2015 r. od godz. 10:00 do godz. 16:00

w  ZESPOLE SZKÓŁ im.  Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. Kościuszki  14 OPOLE(aula II p.)

odbędzie się


SPRAWOZDAWCZY ZJAZD

OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

 

Przypomina się, że członkowie Izby mają obowiązek osobistego udziału w Zjeździe

„Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP” zniósł możliwość udziału w Zjeździe za pośrednictwem pełnomocnika.

Jednocześnie do odbycia Zjazdu i podejmowania uchwał niezbędne jest quorum na sali obrad, czyli obecność co najmniej 50% członków OPOIA.

W przypadku braku quorum na sali nie będzie możliwe przeprowadzenie Zjazdu.

W razie przeszkody uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach, powinna ona usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność – w terminie 7 dni od powstania tej przeszkody, pod rygorem zwrotu poniesionych przez Izbę udokumentowanych kosztów uczestnictwa członka w Zjeździe.

Materiały zjazdowe zostaną przesłane w późniejszym terminie.

 

Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów: mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach

Sekretarz Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów mgr inż. arch. Ewelina Grot                                      

TERMINY EGZAMINÓW PISEMNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W 2015r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm). w 2015 r. został wyznaczony w sesji letniej na dzień 12 czerwca 2015 roku o godz. 10:00, natomiast w sesji zimowej na 11 grudnia 2015 roku o godz. 10:00.

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje, że ostateczny termin na złożenie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych:w sesji letniej przypada na dzień 12 marca 2015 roku, natomiast w sesji zimowej na dzień 11 września 2015 roku.

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

INFORMACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI INNYCH, NIŻ SKŁADKA CZŁONKOWSKA OPŁAT NA RZECZ SAMORZĄDU ZAWODOWEGO ARCHITEKTÓW NA ROK 2015

 Ustala się następujące opłaty:

- za wpis na listę członków Izby w wysokości 370,00 zł (trzysta siedemdziesiąt złotych),

- za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 910,00 zł (dziewięćset dziesięć złotych),

- za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło na wniosek     członka Izby w wysokości 370,00 zł (trzysta siedemdziesiąt złotych).

INFORMACJA PRAWNA - KOMUNIKAT PRZEWODNI

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Realizując potrzebę doskonalenia zawodowego członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,  Rada Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zdecydowała o uruchomieniu pilotażowego programu udzielania informacji prawnej na rzecz członków zrzeszonych w naszej Izbie.
Program, o którym mowa, adresowany jest do wszystkich członków naszej Izby, przy czym jego założeniem jest upowszechnienie ogólnej informacji prawnej, pomocnej w wykonywaniu zawodu architekta niezależnie od formy jego wykonywania, nie zaś udzielanie indywidualnych porad prawnych w konkretnych stanach faktycznych spraw toczących się z udziałem członków Izby.
Aplikacje w sprawie udzielenia informacji prawnej należy kierować do Biura Izby w zamkniętych kopertach z dopiskiem „INFORMACJA PRAWNA” ze wskazaniem danych kontaktowych adresata (imię i nazwisko, pocztowy lub mailowy adres korespondencyjny), opisem problematyki lub zagadnienia, które wymaga udzielenia informacji oraz oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu udzielania informacji prawnej na rzecz członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Pragniemy wyrazić nadzieję, iż uruchamiany program pilotażowy spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Liczymy również na Państwa udział w kształtowaniu właściwej docelowej formuły funkcjonowania programu, stąd będziemy wdzięczni za wszelkie opinie i uwagi zgłaszane w tej sprawie.