• SDA_NYSA_01
  SDA_NYSA_01
 • SDA_NYSA_02
  SDA_NYSA_02
 • SDA_NYSA_03
  SDA_NYSA_03
 • SDA_NYSA_04
  SDA_NYSA_04
 • SDA_NYSA_05
  SDA_NYSA_05
 • SDA_NYSA_06
  SDA_NYSA_06
 • SDA_NYSA_07
  SDA_NYSA_07
 • SDA_NYSA_08
  SDA_NYSA_08
 • SDA_NYSA_09
  SDA_NYSA_09
 • SDA_NYSA_10
  SDA_NYSA_10
 • SDA_NYSA_11
  SDA_NYSA_11
 • SDA_NYSA_12
  SDA_NYSA_12
 • SDA_NYSA_13
  SDA_NYSA_13
 • SDA_NYSA_14
  SDA_NYSA_14

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ZJAZD OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

Konkurs - Toruń

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW IZBY ARCHITEKTÓW RP

dotycząca konkursu:

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI WZDŁUŻ ALEI ŚW. JANA PAWŁA II W TORUNIU, konkurs jednoetapowy, realizacyjny: organizacja Gmina Toruń we współpracy SARP O/Toruń

            Otrzymaliśmy prośby o interwencję w sprawie w.wym. konkursu. W piśmie od Kol. Borysa Czarakcziewa pojawił się dosyć wysokiej rangi zarzut  

cyt. „Zapisy o przeniesieniu praw autorskich i udzieleniu zezwolenia na opracowanie koncepcji przez dowolna osobę lub zrzeczenie się praw do nadzorów autorskich są skandaliczne i stoją w sprzeczności z dotychczas głoszonymi deklaracjami SARP o opracowaniu standardów postępowań konkursowych, oraz zaprzeczają deklaracjom budowania prestiżu zawodu.”

           W tej sytuacji Rada KPOIA RP poprosiła SARP O/ Toruń o uzasadnienie akceptacji przyjętych warunków organizacji konkursu. Na samym wstępie należy stwierdzić, że w zapisach warunków wprowadzono dosyć radykalne ograniczające prawa autorskiego uczestników, co można przyjąć jako odbiegające od obecnie wyrażanych oczekiwań w zakresie tworzenia standardów.  Tak wysokie oczekiwania, zgodnie z relacją SARPu w Toruniu, napotykają na zdecydowany opór ze strony władz miasta Torunia. Praktycznie lokalne władze SARP stają wobec realnego wyboru: konkursy uwzględniające kompromis lub same przetargi, powołując się przy tym na wieloletnie doświadczenia i wielokrotne próby negocjacji. Istnieją mocne przesłanki, że  lokalne środowisko architektów przyjmuje ze zrozumieniem obecną sytuację. 

            Warto w tym miejscu przytoczyć wypowiedź Kol. Piotra Sobocińskiego, pełniącego obecnie funkcję Prezesa  Oddziału SARP w Toruniu, cyt.:

Regulaminy konkursów rekomendowane przez SARP są w pewnym sensie ideałem, do którego dążymy, niestety w większości przypadków niemożliwym do osiągnięcia, także w Toruniu. Mimo to chciałbym, by Toruń jako miasto, ludzie, władze, przyzwyczajali się do konkursów architektonicznych jako najlepszej alternatywy dla przetargów. Każdy konkurs architektoniczny jest krokiem w dobrą stronę, a SARP jako organizator może podejmować próbę walki o ich jak najwyższą jakość.

            Próbujemy podwyższać standardy wykonywania zawodu architekta poprzez realizację konkursów architektonicznych tam, gdzie bez udziału SARP by ich w ogóle nie było. Tak, aby rozstrzyganie zamówień publicznych odbywało się poprzez kryterium oceny jakości naszej pracy, a nie jedynie ceny, w oparciu o opinię profesjonalnego jury złożonego z sędziów konkursowych SARP”

           

            Z relacji wynika, że problem rodzi poważne dylematy, a trzeba wybierać w ramach lokalnych realiów,  walcząc o możliwy do osiągnięcia wysoki poziom architektury. W końcu taką rolę przypisujemy SARPowi. Być może w innych rejonach Polski sytuacja wygląda inaczej i trudno wtedy się dziwić, że podnoszone są głosy sprzeciwu.

            W tej sytuacji  Rada KPOIA  RP  honorując autonomiczność decyzji SARP  O/Toruń nie zamierza kwestionować racjonalności podnoszonej argumentacji, kryjącej się za trudnymi decyzjami.

             Warto jednak podkreślić, że uczestnicy konkursu, zwłaszcza  architekci z innych rejonów kraju powinni zdawać sobie sprawę z lokalnej sytuacji i bezpośrednich zagrożeń z tytułu udziału w Konkursie. Z tego też względu przytaczamy inny fragment wypowiedzi Kol. Piotra Sobocińskiego, gdzie zwraca uwagę na specyfikę organizowanego właśnie konkursu, cyt.:

Chciałbym również prosić Radę o uważne przestudiowanie zapisów regulaminu (rozdział 7), gdyż jest to konkurs realizacyjny i nagrodą jest otrzymanie zlecenia na prace projektowe. Wykonywanie wszelkich praw zależnych jest ograniczone do powierzenia tego wykonywania laureatowi pierwszej nagrody. W przypadku fiaska negocjacji umownych dopiero, jest możliwość powierzenia prac innemu zespołowi. Przeniesienie praw zależnych następuje do tego pod warunkiem i z chwilą przyznania nagrody.”

W imieniu Prezydium Rady KPOIA RP

Marek Jodkiewicz , Wiceprzewodniczący

 

Szkolenie 13.02.2018

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Architekci,

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów zaprasza na szkolenie organizowane przy współudziale Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

Szkolenie odbędzie się 13 lutego 2018 roku od godz. 15:30

Miejsce szkolenia: Opole ul. Szpitalna 13, sala konferencyjna Panorama

 

Prosimy o rejestrację udziału poprzez stronę internetową na portalu szkoleniowym Izby Architektów lub mailowo na adres biura OPOIA.

Termin zgłaszania chęci uczestnictwa wyznaczony został na dzień 9 lutego 2018.

 

Wykłady prowadzi Pani Lidia Klupsz

 

Program szkolenia:

 

1.„Postępowanie w pracach przedprojektowych z zielenią usytuowaną w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków”

Wykład ma na celu zapoznanie architektów z problematyką dotyczącą niezbędnych działań przedprojektowych i przed realizacyjnych związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej. Wartości zabytkowe wynikające z przeprowadzonych analiz powinny być uwzględniane w pracach projektowych odnoszących się do nieruchomości zabytkowej.

 

Zasadnicze elementy prezentacji:

 

1.  Prawne podstawy ochrony zieleni o charakterze zabytkowym

-   Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-€Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

2.  Rodzaje zieleni o charakterze zabytkowym

-   Historyczna zieleń zabytkowa pozostająca pod ochroną konserwatorską, w szczególności: parki, ogrody, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne i zoologiczne, jordanowskie i cmentarze

-   Drzewa i krzewy znajdujące się na obszarze nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

3.  Definicje obowiązujące w prawodawstwie polskim przydatne podczas prac przedprojektowych i przed realizacyjnych związanych z zielenią o charakterze zabytkowym

4.  Walory zieleni usytuowanej w obrębie nieruchomości zabytkowej

-   Wartości przyrodnicze

-   Wartości zabytkowe

5.  Działania przedprojektowe i przedwykonawcze w zakresie zieleni związane z nieruchomością wpisana do rejestru zabytków.

-   Analiza treści decyzji wpisu do rejestru zabytków

-   Inwentaryzacja zieleni

-   Plan gospodarki drzewostanem

-   Uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie drzewa lub krzewu, jeżeli istnieje taka potrzeba

6.  Zasady postępowania dotyczące usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

 

Czas trwania wykładu - 2 x 45 min

 

2. Realizacja ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w działaniach projektowych i planistycznych

 

Wykład ma na celu zapoznanie urbanistów i architektów z problematyką ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacją, zasadami i formami jego ochrony. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego wymagana jest nie tylko ze względu na prawodawstwo polskie, ale obowiązek ten nakłada również ratyfikowana przez Polskę Europejska Konwencja Krajobrazowa.

 

Zasadnicze elementy prezentacji:

 

1.  Prawne podstawy ochrony krajobrazu kulturowego

-   Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

-   Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

-   Prawo ochrony środowiska

-   Europejska Konwencja Krajobrazowa (DZ.U. 2006, nr 14, poz.98)

2. Definicje obowiązujące w prawodawstwie polskim przydatne podczas prac przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zabytkowym  krajobrazem kulturowym

3. Walory zabytkowe krajobrazu kulturowego i jego wartościowanie

4. Formy ochrony zabytkowego Krajobrazu kulturowego

5. Zasady powoływania parków kulturowych

6. Audyt krajobrazowy

 

Czas trwania wykładu -2 x 45 min 

 

Pozdrawiam serdecznie

Michał Szkudlarski

Zespół ds. Szkoleń

Rada Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Opolska Okręgowa Izba Architektów RP

Biuro

ul. Krakowska 37 pok. 606, 45-018 Opole

tel. 77 453 22 98

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Szkolenie FAKRO

Składki w IARP 2018

W 2018 r. wysokość składki członkowskiej wynosi 80 zł miesięcznie.

Obowiązujące nowe przedmiotowe opłaty wynoszą:

 • opłata za wpis na listę członków Izby – 400 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków Izby – 1010 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia
  (zawieszenie na wniosek członka Izby) – 400 zł

 

załączniki:

- składka członkowska

- pozostałe opłaty