Działalność Izby

Izba Architektów. Czym jest – czym powinna być?

Podstawą prawną powstania Izby Architektów stała się Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 2000 r.
Izba funkcjonuje w oparciu o tą Ustawę, a także Statut i regulacje wewnętrzne ustanawiane przez najważniejsze organy Izby: Krajowy Zjazd oraz zjazdy okręgowe. Zadanie Izby określa przede wszystkim Ustawa o samorządach zawodowych.
Art. 8 Ustawy stanowi, iż do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb,
 2. reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków,
 3. ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,
 4. nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1-5 ustawy - Prawo budowlane, zwanych dalej "uprawnieniami budowlanymi", uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
 5. przeprowadzanie egzaminów oraz potwierdzanie kwalifikacji osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3-5,
 6. współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi,
 7. opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów oraz wnioskowanie w tych sprawach,
 8. współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów,
 9. zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego,
 10. prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych,
 11. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego,
 12. organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych,
 13. prowadzenie list członków samorządów zawodowych,
 14. realizacja zadań statutowych.