piątek, 24 czerwcaKontakt: +48 77 453 22 98 | opolska@izbaarchitektow.pl

Opłaty

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Obowiązujące od 24 lutego 2022 roku wysokości opłat wynoszą:

1.            Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

1)            art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:

         a)  z tytułu kwalifikowania 1240,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści złotych

            i 00/100),

        b)  z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1240,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści

                złotych i 00/100),

         c)  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 730,00 złotych (słownie:

             siedemset trzydzieści złotych i 00/100),

2)            art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:

         a)  z tytułu kwalifikowania 1860,00 złotych (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych

             i 00/100),

        b)  z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1860,00 złotych (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt

            złotych i 00/100),

         c)  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1070,00 złotych (słownie: tysiąc

              siedemdziesiąt złotych i 00/100).