Wpis na listę członków IA

Przyjmowanie członków

Osoby, które spełniają wymagania ustawy (art. 5 ust. 1) i które wyraziły chęć przynależności do Izby Architektów poprzez wypełnienie i złożenie Kwestionariusza przed dniem 25 stycznia 2002 r. powinny być wpisane na listę członków danej okręgowej izby, na podstawie uprzednio dostarczonych dokumentów (kopia uprawnień i dowodu osobistego).
Osoby ubiegające się o członkostwo powinny złożyć:

  • wniosek o wpisanie na listę członków Izby Architektów
  • wniosek do pobrania na dole strony
  • dyplom lub jego odpis,
  • decyzję o nadaniu uprawnień
  • dowód osobisty


Powyższe dokumenty (poza wnioskiem) należy dostarczyć w postaci kserokopii oraz w oryginale. Osoba przyjmująca wniosek potwierdzi zgodność kserokopii z oryginałami, oryginały zostaną natychmiast zwrócone. W przypadku dowodu osobistego kserokopia powinna obejmować stronę ze zdjęciem oraz stronę z aktualnym meldunkiem stałym, właściwym terytorialnie dla Opolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Osoby ubiegające się o przystąpienie do Izby podlegają procedurze zgodnie z art. 19 ust.2-3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, celem rozpatrzenia przez okręgową radę izby architektów.

Art.19.2.
Okręgowa rada izby podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka.
Art.19.3.
Uchwała rady okręgowej izby w sprawie wpisu na listę członków powinna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis. Zawieszenie członkostwa
Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku:

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Art. 42.3.

  • orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane,
  • orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby,
  • nie uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  • wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub czynności urbanisty.

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Art. 5. 1. Izby architektów zrzeszają osoby, które:

1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której mowa w
art. 14 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr
120, poz. 1268), zwanej dalej "ustawą - Prawo budowlane",

2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane.

pliki do pobrania aktualne na dzień 6.07.2016: