Egzamin na uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w zw. z art. 12 ust. 5 – 5c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.   Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

1)      art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:

a)      z tytułu kwalifikowania 1130,00 złotych (słownie: tysiąc sto trzydzieści złotych i 00/100),

b)      z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1130,00 złotych (słownie: tysiąc sto trzydzieści  złotych i 00/100),

c)       z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 670,00 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych i 00/100),

2)      art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:

a)      z tytułu kwalifikowania 1700,00 złotych (słownie: tysiąc siedemset złotych i 00/100),

b)      z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1700,00 złotych (słownie: tysiąc siedemset złotych
i 00/100),

c)       z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 980,00 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 00/100).

 

2.      Traci moc uchwała nr O – 013 – V – 2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

 

§ 2

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej Krajowej Izby Architektów RP w dniu jej podjęcia.

2.      Do opłat od wniosków złożonych lub wysłanych przed datą wejścia w życie uchwały mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.