Opolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

uwaga: nowy załącznik nr 3

 

OGŁOSZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.):

sesja letnia – 5 czerwca 2020 r. godz. 10:00;
sesja zimowa – 4 grudnia 2020 r. godz. 10:00.

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych:

– w sesji letniej przypada na dzień 5 marca 2020 r.

– w sesji zimowej przypada na dzień 4 września 2020 r.

Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że powyższe terminy składana wniosków dotyczą zarówno wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej jak i wniosków o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej.

Zgodnie z Uchwała nr O-14-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej zmieniono wysokość obowiązujących opłat (uchwała weszła w życie z dniem 9 marca 2019 r.)

W specjalnościach:

 1. do projektowania bez ograniczeń;
 2. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 3. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1000 zł;
 • II rata za egzamin (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1000 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji.

Wówczas

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 590 zł;
 1. W specjalnościach:
  1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  2. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1500 zł;
 • II rata (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1500 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji.

 

Wówczas

 

II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 870 zł.

II (drugą) ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu (zgodnie z art. 12 ust. 5d. ustawy Prawo budowlane), przy czym UWAGA, stosowna opłata powinna znaleźć się na rachunku bankowym Opolskiej  Okręgowej Izby Architektów RP, najpóźniej na 14 dni przed egzaminem. Brak wpłaty w terminie jest traktowane jako rezygnacja z przystąpienia do egzaminu.

 

Konto bankowe Opolskiej Okręgowej Izby Architektów

Bank PKO BP SA IO/Opole  nr 37 1020 3668 0000-5002 0014 3834

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

 

1.   Wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 

1)   do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

2)   do projektowania bez ograniczeń;

3)   do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń;

4)   do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

5)   do projektowania w ograniczonym zakresie;

6)   do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,

 

powinny być składane do okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby Architektów RP, właściwej, zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

2.   Wniosek powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej”.

3.   Do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo kopię odpisu dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP przyjmującego wniosek;
 2. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
 3. dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, tj:

ñ  oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej wg Załącznika nr 5 i nr 5a do Regulaminu lub,

ñ  zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności – w przypadku praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub,

ñ  dokument wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzony przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające uprawnieniom w specjalności architektonicznej oraz zakresem adekwatnym do rodzaju uprawnień o jakie ubiega się kandydat - w przypadku praktyki odbywanej za granicą lub,

ñ  książka praktyki zawodowej z udokumentowana praktyką zawodowa przed 25 września 2014r., z wpisami potwierdzonymi, przez kierownika praktyk do dnia 16 października 2014r - w przypadku osób posiadających zarejestrowaną w okręgowej izbie architektów książkę praktyk przed 25 września 2014 r. lub,

ñ  zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, potwierdzone przez osobę kierująca praktyką – w przypadku osób, które odbyły praktykę zawodową przed dniem 1 stycznia 1995 r.

 1. jedną wybraną  przez kandydata pracę projektową  wykonaną  w ramach odbytej praktyki zawodowej – w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.
 2. zaświadczenie z uczelni – w przypadku gdy studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Izbą Architektów RP, o której mowa w art. 61ust.1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce( Dz. U. z 2018 r., poz 1668 ze zm. ).
 3. życiorys zawodowy;
 4. kopię dowodu tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek pracownika biura okręgowej izby architektów RP;
 5. zaświadczenie od kierownika/patrona praktyk o przynależności do izby samorządu zawodowego w całym okresie kierowania praktyką lub patronowania jej, wraz z kopią uprawnień budowlanych kierownika/patrona praktyk.
 6. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych – jeśli osoba posiada inne uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem.
 7. dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłatę z tytułu kwalifikowania, w wysokości ustalonej odpowiednią uchwałą Krajowej Rady IARP zgodnie z art. 12 ust.5c – ustawy Prawo budowlane. Drugą ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu pisemnego.

 

4. Za pracę projektową, o której mowa w ust. 3 pkt. 4 powyżej uznaje się, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kierownika/patrona praktyk, kopie części architektonicznej projektu budowlanego, w wykonaniu których uczestniczyła osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Prace projektowe kandydat składa w formie papierowej.

5. Dokumenty należy złożyć w  zamkniętej teczce z gumką..

 1. Biuro okręgowej izby architektów RP czynne jest w dni Poniedziałek – Piątek  w godzinach  od 11,00 do 15,000. W tych terminach możliwe jest uzyskiwanie informacji telefonicznych pod numerem: .77 453 22 89 albo e-mailem na adres: opolska@izbaarchitektów
 2. 7.    Podstawowe informacje dotyczące Izby Architektów RP znajdują się na jej urzędowej stronie internetowej  pod adresem: www.izbaarchitektow.pl.

 

 

 

Załączniki:

załącznik 1- zakres OKK - pobierz

załącznik 2 - informacja - pobierz

załącznik 3 - 4 wniosek - pobierz aktualny do dnia 11.03.2020

załącznik 4 - 14 wniosek - pobierz

załącznik 5 - oświadczenie odbycia praktyki - pobierz

załącznik 6 - zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej - pobierz

załącznik 7 - stanowisko ws patrona praktyki - pobierz

załącznik 8 - stanowisko KKK w przedmiocie kwalifikowania - pobierz

załącznik 9 - uzupełnienie stanowiska KKK - pobierz

załącznik 10 - ankieta dla absolwentów finał - pobierz