Aktualności

.

wtorek, 06 marzec 2018

Nowe opłatyt za "uprawnienia budowlane"

poniedziałek, 05 marzec 2018

Od 1 marca 2018r zgodnie z Uchwałą nr O-03-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2018r. zmieniają się opłaty za poszczególne postępowania.

 

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o której mowa w:


1) art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) wynosi

 • z tytułu kwalifikowania - 935 zł
 • z tytułu przeprowadzonego egzaminu - 935 zł
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 555 zł

 

2) art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) wynosi

 • z tytułu kwalifikowania - 1405 zł
 • z tytułu przeprowadzonego egzaminu - 1405 zł
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 810 zł

 

załączniki:

- uchwała nr O-03-IV-2018

 

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ZJAZD OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

czwartek, 15 luty 2018

Konkurs - Toruń

środa, 31 styczeń 2018

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW IZBY ARCHITEKTÓW RP

dotycząca konkursu:

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI WZDŁUŻ ALEI ŚW. JANA PAWŁA II W TORUNIU, konkurs jednoetapowy, realizacyjny: organizacja Gmina Toruń we współpracy SARP O/Toruń

            Otrzymaliśmy prośby o interwencję w sprawie w.wym. konkursu. W piśmie od Kol. Borysa Czarakcziewa pojawił się dosyć wysokiej rangi zarzut  

cyt. „Zapisy o przeniesieniu praw autorskich i udzieleniu zezwolenia na opracowanie koncepcji przez dowolna osobę lub zrzeczenie się praw do nadzorów autorskich są skandaliczne i stoją w sprzeczności z dotychczas głoszonymi deklaracjami SARP o opracowaniu standardów postępowań konkursowych, oraz zaprzeczają deklaracjom budowania prestiżu zawodu.”

           W tej sytuacji Rada KPOIA RP poprosiła SARP O/ Toruń o uzasadnienie akceptacji przyjętych warunków organizacji konkursu. Na samym wstępie należy stwierdzić, że w zapisach warunków wprowadzono dosyć radykalne ograniczające prawa autorskiego uczestników, co można przyjąć jako odbiegające od obecnie wyrażanych oczekiwań w zakresie tworzenia standardów.  Tak wysokie oczekiwania, zgodnie z relacją SARPu w Toruniu, napotykają na zdecydowany opór ze strony władz miasta Torunia. Praktycznie lokalne władze SARP stają wobec realnego wyboru: konkursy uwzględniające kompromis lub same przetargi, powołując się przy tym na wieloletnie doświadczenia i wielokrotne próby negocjacji. Istnieją mocne przesłanki, że  lokalne środowisko architektów przyjmuje ze zrozumieniem obecną sytuację. 

            Warto w tym miejscu przytoczyć wypowiedź Kol. Piotra Sobocińskiego, pełniącego obecnie funkcję Prezesa  Oddziału SARP w Toruniu, cyt.:

Regulaminy konkursów rekomendowane przez SARP są w pewnym sensie ideałem, do którego dążymy, niestety w większości przypadków niemożliwym do osiągnięcia, także w Toruniu. Mimo to chciałbym, by Toruń jako miasto, ludzie, władze, przyzwyczajali się do konkursów architektonicznych jako najlepszej alternatywy dla przetargów. Każdy konkurs architektoniczny jest krokiem w dobrą stronę, a SARP jako organizator może podejmować próbę walki o ich jak najwyższą jakość.

            Próbujemy podwyższać standardy wykonywania zawodu architekta poprzez realizację konkursów architektonicznych tam, gdzie bez udziału SARP by ich w ogóle nie było. Tak, aby rozstrzyganie zamówień publicznych odbywało się poprzez kryterium oceny jakości naszej pracy, a nie jedynie ceny, w oparciu o opinię profesjonalnego jury złożonego z sędziów konkursowych SARP”

           

            Z relacji wynika, że problem rodzi poważne dylematy, a trzeba wybierać w ramach lokalnych realiów,  walcząc o możliwy do osiągnięcia wysoki poziom architektury. W końcu taką rolę przypisujemy SARPowi. Być może w innych rejonach Polski sytuacja wygląda inaczej i trudno wtedy się dziwić, że podnoszone są głosy sprzeciwu.

            W tej sytuacji  Rada KPOIA  RP  honorując autonomiczność decyzji SARP  O/Toruń nie zamierza kwestionować racjonalności podnoszonej argumentacji, kryjącej się za trudnymi decyzjami.

             Warto jednak podkreślić, że uczestnicy konkursu, zwłaszcza  architekci z innych rejonów kraju powinni zdawać sobie sprawę z lokalnej sytuacji i bezpośrednich zagrożeń z tytułu udziału w Konkursie. Z tego też względu przytaczamy inny fragment wypowiedzi Kol. Piotra Sobocińskiego, gdzie zwraca uwagę na specyfikę organizowanego właśnie konkursu, cyt.:

Chciałbym również prosić Radę o uważne przestudiowanie zapisów regulaminu (rozdział 7), gdyż jest to konkurs realizacyjny i nagrodą jest otrzymanie zlecenia na prace projektowe. Wykonywanie wszelkich praw zależnych jest ograniczone do powierzenia tego wykonywania laureatowi pierwszej nagrody. W przypadku fiaska negocjacji umownych dopiero, jest możliwość powierzenia prac innemu zespołowi. Przeniesienie praw zależnych następuje do tego pod warunkiem i z chwilą przyznania nagrody.”

W imieniu Prezydium Rady KPOIA RP

Marek Jodkiewicz , Wiceprzewodniczący

 

Szkolenie 13.02.2018

środa, 31 styczeń 2018

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Architekci,

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów zaprasza na szkolenie organizowane przy współudziale Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

Szkolenie odbędzie się 13 lutego 2018 roku od godz. 15:30

Miejsce szkolenia: Opole ul. Szpitalna 13, sala konferencyjna Panorama

 

Prosimy o rejestrację udziału poprzez stronę internetową na portalu szkoleniowym Izby Architektów lub mailowo na adres biura OPOIA.

Termin zgłaszania chęci uczestnictwa wyznaczony został na dzień 9 lutego 2018.

 

Wykłady prowadzi Pani Lidia Klupsz

 

Program szkolenia:

 

1.„Postępowanie w pracach przedprojektowych z zielenią usytuowaną w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków”

Wykład ma na celu zapoznanie architektów z problematyką dotyczącą niezbędnych działań przedprojektowych i przed realizacyjnych związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej. Wartości zabytkowe wynikające z przeprowadzonych analiz powinny być uwzględniane w pracach projektowych odnoszących się do nieruchomości zabytkowej.

 

Zasadnicze elementy prezentacji:

 

1.  Prawne podstawy ochrony zieleni o charakterze zabytkowym

-   Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-€Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

2.  Rodzaje zieleni o charakterze zabytkowym

-   Historyczna zieleń zabytkowa pozostająca pod ochroną konserwatorską, w szczególności: parki, ogrody, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne i zoologiczne, jordanowskie i cmentarze

-   Drzewa i krzewy znajdujące się na obszarze nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

3.  Definicje obowiązujące w prawodawstwie polskim przydatne podczas prac przedprojektowych i przed realizacyjnych związanych z zielenią o charakterze zabytkowym

4.  Walory zieleni usytuowanej w obrębie nieruchomości zabytkowej

-   Wartości przyrodnicze

-   Wartości zabytkowe

5.  Działania przedprojektowe i przedwykonawcze w zakresie zieleni związane z nieruchomością wpisana do rejestru zabytków.

-   Analiza treści decyzji wpisu do rejestru zabytków

-   Inwentaryzacja zieleni

-   Plan gospodarki drzewostanem

-   Uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie drzewa lub krzewu, jeżeli istnieje taka potrzeba

6.  Zasady postępowania dotyczące usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

 

Czas trwania wykładu - 2 x 45 min

 

2. Realizacja ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w działaniach projektowych i planistycznych

 

Wykład ma na celu zapoznanie urbanistów i architektów z problematyką ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacją, zasadami i formami jego ochrony. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego wymagana jest nie tylko ze względu na prawodawstwo polskie, ale obowiązek ten nakłada również ratyfikowana przez Polskę Europejska Konwencja Krajobrazowa.

 

Zasadnicze elementy prezentacji:

 

1.  Prawne podstawy ochrony krajobrazu kulturowego

-   Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

-   Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

-   Prawo ochrony środowiska

-   Europejska Konwencja Krajobrazowa (DZ.U. 2006, nr 14, poz.98)

2. Definicje obowiązujące w prawodawstwie polskim przydatne podczas prac przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zabytkowym  krajobrazem kulturowym

3. Walory zabytkowe krajobrazu kulturowego i jego wartościowanie

4. Formy ochrony zabytkowego Krajobrazu kulturowego

5. Zasady powoływania parków kulturowych

6. Audyt krajobrazowy

 

Czas trwania wykładu -2 x 45 min 

 

Pozdrawiam serdecznie

Michał Szkudlarski

Zespół ds. Szkoleń

Rada Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Opolska Okręgowa Izba Architektów RP

Biuro

ul. Krakowska 37 pok. 606, 45-018 Opole

tel. 77 453 22 98

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Szkolenie FAKRO

wtorek, 16 styczeń 2018

Składki w IARP 2018

piątek, 01 grudzień 2017

W 2018 r. wysokość składki członkowskiej wynosi 80 zł miesięcznie.

Obowiązujące nowe przedmiotowe opłaty wynoszą:

 • opłata za wpis na listę członków Izby – 400 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków Izby – 1010 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia
  (zawieszenie na wniosek członka Izby) – 400 zł

 

załączniki:

- składka członkowska

- pozostałe opłaty

SPOTKANIE OPŁATKOWE ARCHITEKTÓW

piątek, 24 listopad 2017

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

 

w imieniu Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP pragnę zaprosić Członków naszej Izby na Spotkanie Opłatkowe Architektów.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 grudnia br. o godz. 18:30 w Hotelu DeSilva w Opolu, ul. Powolnego 10.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 04.12.2017 telefonicznie lub mailowo w biurze Izby.

 

Powyższe niezbędne jest do potwierdzenia ilości gości i organizację wieczoru.

 

Z poważaniem,

Zbigniew Bomersbach

Przewodniczący OPORIA 

  

Biuro Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
ul. Krakowska 37 pok. 606, 45-018 Opole
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 077 453 22 98

 

Szkolenie w Firmie FAKRO

piątek, 24 listopad 2017

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Architekci,

w imieniu Rady Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP mam przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie wyjazdowe organizowane przez firmę FAKRO.

 

Szkolenie jest dla naszych członków bezpłatne. 

Odbędzie się w terminie  11-14 stycznia 2018.

  

Maksymalna ilość uczestników to 50 osób.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w terminie do 30.11.2017, liczy się kolejność zgłoszeń.

  

I dzień:
Wyjazd autokaru z Opola
Przyjazd do hotelu Activa w Muszynie Złockie
Kolacja

II dzień:
Przyjazd do firmy FAKRO około godziny: 9:30
Szkolenie produktowe
Zwiedzanie zakładu produkcyjnego
Obiad
Przejazd do Hotelu Activa w Muszynie
Kolacja regionalna

III dzień
Śniadanie
zajęcia rekreacyjne (sanki, skutery, quady)
Obiad
zajęcia rekreacyjne cd
Kolacja
Kręgle

IV dzień
Śniadanie
wyjazd

pozdrawiamy

Szkolenie - ochrona praw autorskich...

środa, 08 listopad 2017

OP/0038/War/2016

zapraszamy na szkolenie Ochrona praw autorskich w pracy architektadla Członków naszej Izby, które odbędzie się 5 grudnia 2017 r. od godz. 15:30  

Miejsce szkoleń: Opole Restauracja & Pub ul. Szpitalna 13 sala Panorama

Na szkolenia można się rejestrować poprzez platformę szkoleniową oraz mailowo  poprzez kontakt z biurem OPOIA.

Program szkolenia: 

15:30 - 15:45 Rejestracja uczestników - ciepły posiłek

16:00 - 16:20 Przedmiot ochrony ustawy o prawie autorskim i prawach

                    pokrewnych definicja i rodzaje utworów zgodnie z art. 1  

                    ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

16:20 - 16:40 Wybrane aspekty podmiotowe ustawy o prawie autorskim

                      i prawach pokrewnych zagadnienia współautorstwa;

                      prawo autorskie w stosunkach pracowniczych;

                      wyjątki przysługiwania ochrony z ustawy innym podmiotom  

                      niż twórcy.

16:40 - 17:00 Rodzaje praw podlegających ochronie prawa osobiste

                      prawa majątkowe - pola eksploatacji;

                      prawa zależne (opracowania);

                      dozwolony użytek chronionych utworów;

                      problemy praktyczne dotyczące kwalifikacji wytworu          

                      intelektualnego jako utworu (projekt budowlany jako         

                      przedmiot prawa autorskiego);

                      pojęcie utworu zależnego (dopuszczalność modyfikacji  

                      projektu budowlanego przez inną osobę niż twórca oraz       

                      zasady korzystania i rozporządzania opracowaniem);

                      nadzór nad projektem budowlanym w świetle ustawy          

                      prawo budowlane.

 

17:00 - 17:15 Przerwa kawowa – poczęstunek

 

17:15 - 17:25 Wybrane aspekty obrotu umownego w zakresie prawa  

                      autorskiego umowy dotyczące zamawiania utworów;

                      umowy dotyczące korzystania z utworów (licencje);

                      umowy dotyczące kupowania utworów;

                      dziedziczenie praw autorskich

17:25 - 17:35 Relacja pomiędzy ustawą o prawie autorskim i prawach  

                      pokrewnych a kodeksem cywilnym zasady     

                      odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej;

                      ogólne zasady dotyczące umów o dzieło i umów zlecenia                

                      (zapisy umowne dotyczące przeniesienia praw autorskich);

                     przykładowe zapisy umów projektowych i konsekwencje ich  

                      zastosowania.

17:35 - 17:45 Wybrane aspekty dotyczące zasad i rodzaju ochrony      

                      prawnej ochrona praw autorskich w prawie karnym;

                      ochrona prawa autorskich w prawie cywilnym;

                      rodzaje roszczeń przysługujących autorowi i właściwość        

                      sądu;

17:45 - 18:00 Podsumowanie – test

18:00 - 18:30 Dyskusja

 

Prowadzący

Główna prowadząca: dr Małgorzata Sosnowska 
Radca prawny

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Szkolenie - BIM cz.2

środa, 08 listopad 2017

OP/0016/War/2017

zapraszamy na szkolenie Omówienie szerszych aspektów BIM-u dla Członków naszej Izby, które odbędzie się 23 listopada 2017 r. od godz. 15:30  

Miejsce szkoleń: Opole Restauracja & Pub ul. Szpitalna 13 sala Panorama

Na szkolenia można się rejestrować poprzez platformę szkoleniową oraz mailowo  poprzez kontakt z biurem OPOIA.

Program szkolenia:

15:30 - 15:45 Rejestracja uczestników - ciepły posiłek

16:00 - 16:20 Wprowadzenie: Czym jest, a czym nie jest BIM?

16:20 - 16:40 Stosowanie BIM w praktyce inżyniera architekta

16:40 - 17:00 EIR - Wymagania BIM - w zamówieniach publicznych i prywatnych - omówienie przykładów

 

17:00 - 17:15 Przerwa kawowa - poczęstunek

 

17:15 - 17:25 BEP - Plan Realizacji BIM - co powinna zawierać odpowiedź na EIR

17:25 - 17:35 Znaczenie otwartych standardów wymiany informacji. Działalność buildingSMART

17:35 - 18:00 Komunikacja w modelu między branżystami

18:00 - 18:30 Dyskusja

Główny prowadzący: arch Tomasz Pałka BIMpoint

 

Serdecznie zapraszamy.

Akty prawne do egzaminów na uprawnienia budowlane 2017

poniedziałek, 23 październik 2017

W załączeniu dostępny jest wykaz aktualnie obowiązują aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości.

załącznik - pobierz

Seminarium Opolskie - Targi

niedziela, 17 wrzesień 2017

ZAPROSZENIE

Hotel Mercure

45-018 Opole, ul. Krakowska 57-59

Sala konferencyjna: A+B+C

 

21 września 2017

W ramach seminarium organizator przewiduje:

* wykłady producentów:

prezentacje dotyczące nowoczesnych materiałów i technologii, nietypowych rozwiązań, wsparcie techniczne oraz materiały i  wytyczne do projektowania

* wykład eksperta:

Wymagania formalno-prawne PSP  w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego – teoria a praktyka. Najczęściej spotykane nieprawidłowości projektowe i wykonawcze podczas czynności odbiorowych. Konsultacje z zakresu ppoż

Prowadzący: st. bryg. mgr inż. Leszek Chimowicz

Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu

UWAGA! Udział bezpłatny (ilość miejsc ograniczona). Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z programemi potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie: 664 787 055 lub 600 880 120 (w godzinach 8.00 - 15.30) lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

                                                                                                                                                            Serdecznie zapraszamy

załączniki:
program - pobierz

 

Zobacz też

Reklama